Wszystkie nasze produkty spełniają wymagane prawem standardy oraz normy zapewniające ich bezpieczne użytkowanie. Wymagania te są zawsze rygorystycznie przestrzegane.

Zlecamy badania stosowanych systemów oświetleniowych Certyfikowanej Jednostce Badawczej. Pozytywny wynik badań upoważnia nas do oznakowania produktów znakiem CE, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa określonymi w normach unijnych.

Bezpieczeństwo produktowe oraz dbałość o bezpieczeństwo zbiorów potwierdzane jest w dokumentach powykonawczych, które najczęściej zawierają:

Dokumentację Techniczno Ruchową (DTR) dotyczącą układów elektrycznych zastosowanych w gablotach. DTR jest zawsze wykonywana lub potwierdzana przez wykwalifikowanego inżyniera elektryka posiadającego odpowiednie uprawnienia. Znajdują się w niej schematy elektryczne, wykaz części, opis zastosowanych podzespołów, warunki podłączenia gabloty do sieci zasilającej, w tym warunki rozruchowe a także warunki eksploatacji i przeglądów instalacji elektrycznej w czasie eksploatacji.

Do każdej gabloty załączny jest raport z końcowego badania układów elektrycznych. Raport zawiera wyniki badań oraz kopie aktualnych uprawnień osoby przeprowadzającej pomiary.

Potwierdzenie, że przestrzeń ekspozycyjna gabloty wykonana jest z materiałów spełniających warunki „ODDY TEST” bez ograniczeń czasowych. Testy wykonywane są przez renomowane i niezależne laboratorium.

Raport z badań szczelności gabloty mierzonej współczynnikiem ACD, który określa krotność wymiany powietrza w gablocie w jednostce czasu. Pomiar jest dokonywany atestowanym sprzętem według normy PN-EN ISO 12569.

Instrukcja obsługi opisująca prawidłowy sposób obsługi gabloty.

1690