Biorąc na siebie współodpowiedzialność za bezpieczeństwo i prawidłową ekspozycję często bezcennych dóbr kultury działamy ściśle według obowiązujących międzynarodowych standardów, przyjętych norm i wytycznych w tym zakresie..

Poniżej przedstawiamy wybrane standardy, wytyczne i normy z których korzystamy:

ZABEZPIECZENIA:

 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014 poz. 1240)
 • PN-EN 1303:2007, Okucia budowlane – Wkładki bębenkowe do zamków – Wymagania i metody badań.
 • PN-EN 1627:2012, Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje — Odporność na włamanie — Wymagania i klasyfikacja.
 • PN-EN 356:2000 Szkło w budownictwie — Szyby ochronne — Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak

KONSERWACJA:

 • Environmental Conditions for Exhibiting Library and Archival Materials, opracowane przez National Information Standards Organization, zatwierdzone przez American National StandardsInstitute jako standard ustanawiający kryteria w celu zminimalizowania zagrożenia korozyjnego wpływu czynników środowiska na eksponaty.
 • PN-EN 15898:2011P, Konserwacja dóbr kultury — Ogólne terminy i definicje. W niniejszej Normie Europejskiej zdefiniowano najważniejsze ogólne terminy używane w dziedzinie konserwacji dóbr kultury, zwracając szczególną uwagę na te terminy, które mają szerokie zastosowanie lub znaczenie.
 • PN-EN 15757:2012P, Konserwacja dóbr kultury — Wymagania dotyczące temperatury i wilgotności względnej w ograniczaniu mechanicznych uszkodzeń organicznych materiałów higroskopijnych powodowanych oddziaływaniem klimatu. Niniejsza Norma Europejska zawiera wskazówki co do wymaganych poziomów i zakresów temperatury i wilgotności względnej sprzyjających ograniczeniu fizycznych uszkodzeń powodowanych oddziaływaniem klimatu i dotyczy organicznych materiałów higroskopijnych, przechowywanych bądź eksponowanych długookresowo (dłużej niż rok) w środowiskach wnętrz muzeów, galerii, magazynów, archiwów, bibliotek, kościołów i nowoczesnych czy zabytkowych budynków.
 • ABC profilaktyki konserwatorskiej w muzeach – dokument opracowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 • Zasady postępowania z obiektami zabytkowymi na podłożu papierowym – dokument opracowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Muzeum Narodowe w Krakowie

ŚWIATŁO

 • PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy — Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

AER/ACD

 • PN-EN ISO 12569:2004, Izolacja cieplna w budynkach — Określanie wymiany powietrza w budynkach — Metoda gazu znacznikowego

MUZEA:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 987.)
848
850